Barcelona Districte Federal

Catalunya no pot ser entesa sense Barcelona. Tampoc és possible concebre un projecte de futur per a Catalunya, que no impliqui potenciar les capacitats de Barcelona com a motor cultural, social, econòmic i tecnològic del País.

Quan parlem sobre el futur de Catalunya i Espanya, hi ha una sensació comuna a totes les opinions, i aquesta és la incertesa. Vivim amb desil·lusió aquest moment sociopolític, cultural i econòmic.

És urgent desenvolupar una voluntat de canvi capaç de superar el recel entre les institucions que ha existit en moltes ocasions, i és necessari fer-ho en el sentit d’una governança cooperativa que permeti a totes les Administracions coordinar esforços i definir objectius comuns.

Més qualitat política i més capacitat de lideratge

Una governança metropolitana, que suposi una major qualitat democràtica, que permeti augmentar la confiança ciutadana en les seves institucions de govern,  afavorir la convivència, la inclusió social i la creació de riquesa.

Barcelona necessita una estratègia que freni la regressió que pateix i ens retorni la ciutat metropolitana que es va projectar, immersa en la gran xarxa de ciutats globals, on es defineixen les línies de progrés i s’impulsa el creixement.

És necessari definir aquesta estratègia com un projecte de País, que en desenvolupar-se arrossega al territori de l’Àrea Metropolitana, en la seva dimensió actual, i a tota Catalunya amb un important reflex també en la resta d’Espanya.

Els projectes socials com a objectiu central

Plantegem la necessitat de projectes que comparteixin una profunda sensibilitat social, que siguin inclusius i ofereixin noves oportunitats, que puguin millorar les condicions de vida i de treball dels ciutadans, que assumeixin una  profunda radicalitat democrática, i que plantegin la participació ciutadana. Cerquem projectes que creguin en la cooperació i la solidaritat territorial,  i que proposin l’elecció directa dels organismes de govern metropolitans, especialment del seu Alcalde-President.

Barcelona com a model de referència

Des del marc analític de les dades objectives, fins fa molt poc, Barcelona i la seva àrea metropolitana era un model referent a escala mundial, la seva projecció i imatge eren el seu major actiu. Sense cap dubte, això és important, però en un entorn competitiu com l’actual, no és suficient.

Es fa necessari complementar aquests actius mitjançant projectes que apostin clarament per reforçar i clarificar la distribució de competències, cal reasignar de manera equivalent els recursos econòmics i l’assumpció de competències que impliquin serveis directes al ciutadà.

Perquè un govern metropolita sigui efectiu, se li ha de procurar un àmbit territorial d’eficiència a escala metropolitana, partint del principi de subsidiarietat i de col·laboració.

És posible reinventar Barcelona com a gran metròpoli?

Sembla possible reconvertir Barcelona, i els municipis de l’àrea metropolitana en un espai estratègic, de funcions molt concretes, i serveis especialitzats.

L’objectiu és que les diferents institucions, el sector privat i la ciutadania caminin en la mateixa direcció, situant de nou a Barcelona en l’escenari internacional de la xarxa de ciutats globals, projectant-la com una àrea privilegiada per al flux d’informació i idees, oportunitats econòmiques, potenciació del talent i desenvolupament de la cultura, l’art i les empreses.

Barcelona és una ciutat d’escala humana

Barcelona és una ciutat d’escala humana, dissenyada amb un traçat urbà que està pensat per a la dinàmica participativa i la qualitat de vida dels seus habitants. Això, juntament amb les competències que té com a líder i referent global són els grans actius que ens porten a creure en aquest projecte.

És cert que hi ha molt per fer; però també és cert que comptem amb els recursos necessaris per a reconstruir la civilitat i la convivència.

Avui som a temps, no podem oblidar no obstant això que el temps és cruel per als qui es demoren a prendre el camí correcte.

Jose Mª Cardellach. Advocat i President de Barcelona Districte Federal