La ciutat Global lligada al territori

El repte de la globalització

El creixement de la población mundial a les grans ciutats és la tendencia més impotant del segle XXI i converteix a les grans metropolis en actors clau de l’àmbit polític, econòmic i social.

Entenem el món com una xarxa nodal de ciutats en la que la metropolis de Barcelona ha de trobar el seu lloc.

El creixement exponencial de la població urbana es produeix en el marc del procés de globalització.

Aquesta globalització ens porta a desitjar una globalització ideal, inclusiva per a tots nosaltres i inclusiva per a la població dels països en vies de desenvolupament. Però alhora és inevitable imaginar una globalització generadora de turbulències a les nostres economíes i destructora de llocs de treball.

Entenem el malestar de la globalització, i aquest malestar ja no és exclusiu dels països en vies de desenvolupament, ens afecta de ple amb taxes d’atur elevades i una transformació tecnológica derivada de la robótica, la Intel·ligència artificial i una nova (i desconeguda) varietat de serveis digitals i internet.

Ens veiem obligats a renovar el nostre sistema educatiu, amb molt poc marge de temps i amb molta incertesa, per adaptar-nos a tots aquests reptes i oferir un futur als nostres fills.

És cert que aquesta globalització imparable de inesperades conseqüències ja fa molt de temps que es viu en molts dels nostres sectors com l’agricola o el ramader, per exemple.

Com fer front a la Globalització?

Un bon nombre de reptes són comuns a tothom i han de ser afrontats de manera compartida i conjunta.

Podem afirmar que el Compromís de les grans ciutats amb la governança mundial i amb la preservació del territori, en depen la solución de diversos punts que són sobre la taula:

 • Canvi climàtic
 • Trancisió energètica
 • Alimentació i salut
 • Inseguretat ciutadana
 • Condicions per a acollir la immigració
 • El futur dels joves

Per tant, hem de questionar-nos si té sentit parlar de fronteres a les ciutats.

Existeixen murs conceptuals que separen alguns municipis

La ciutat no pot acabar allà on arriba l’asfalt, estem obligats a redefinir i tenir especial cura dels espais de trancisió entre el medi ambient natural i l’urbà.

La Barcelona real té grans zones naturals que és imprescindible preservar, no només per les seves exigències pròpies, sinó per la funció que té com a part de la metrópolis.

 • Cal renaturalitzar la ciutat:
 • Connectar els espais naturals
 • Millorar la gestió dels residus
 • Optimització de l’ús de l’aigua
 • Limitació d’emissions contaminants

És per tot això, que aquest equilibri ha de ser una prioritat per a les institucions de govern.

Interrelació, cooperación i integració per afrontar el futur

El secret d’un futur mirant en positiu i sense, por es pot resumir en aquestes tres paraules:

 • Interrelació entre territoris
 • Cooperació entre administracions
 • Integració de les estructures i els problemas compartits

La concepció de la ciutat oberta al món i a la naturalesa va molt més enllà d’una política de preservació d’espais naturals convertits en zones d’esbarjo o en parcs temàtics.

Renaturalització de les ciutats

Cal una política de renaturalització de la ciutat que impulsi la producción i la demanda de productes de km 0 i que permeti una contínua evolució de l’agricultura amb el suport de la tecnología.

Hem de deixar enrere les fronteres conceptuals de la Barcelona actual i declarar-la ciutat oberta a les administracions de tot el món, a les cultures, a les tecnologies, a la instal·lació d’empreses pioneres que portin riquesa, i sobretot a un futur d’esperança que fugi d’un present malalt de passat.

Si volem superar el recel institucional i impulsar un gran projecte de ciutat, ens caldrà coordinar més que competir.

Hem de ser capaços de fixar objectius comuns i configurar àmbits institucionals acceptats per tots i que ens incloguin a tots.

Barcelona no sñon unicament el milió sis-cents mil habitants del seu cens, ni tant sols els tres milions dos-cents mil de l’Area Metropolitana de Barcelona.

La Barcelona Global i oberta que volem construir és molt més.

Barcelona DF