Barcelona districte federal

Catalunya no pot comprendre’s com ha estat en la història i com és avui, sense Barcelona. No és possible tampoc concebre un projecte de futur per a Catalunya que no passi per potenciar les capacitats de Barcelona per a fer de motor en l’àmbit cultural, social, econòmic i tecnològic. 

No es tracta, per tant, de concebre una Catalunya com “rera país” de Barcelona, però tampoc que en definir un projecte per a Catalunya, aquest actuï com un límit, un llast i una limitació per al desenvolupament de la Barcelona metropolitana. 

Cal canviar el clima de recel institucional que ha existit en moltes ocasions i és necessari fer-ho en el sentit d’una governança cooperativa que permeti a totes les Administracions coordinar esforços i definir objectius comuns. 

Avui el primer objectiu és frenar un procés de degradació impossible d’ignorar que afecta a la marca Barcelona; però va molt més allà d’un problema de màrqueting. És un problema vivencial que deteriora la convivència i compromet el futur col·lectiu de tota Catalunya. 

Creiem que és encara possible frenar la regressió i retornar Barcelona, entesa en la seva dimensió metropolitana, a la xarxa nodal de ciutats globals en la qual es defineixen les línies de progrés i s’impulsa el creixement. Creiem també que aquest projecte només té sentit entès com un projecte de País que en desenvolupar-se arrossega, no només al territori de l’Àrea Metropolitana en la seva dimensió actual, sinó a tota Catalunya amb un important reflex també en la resta d’Espanya.

Finalment, volem deixar constància que, aquest document apareix com un element clau la qualitat de la governança i això no només perquè una anàlisi comparativa obliga a considerar-la com a precondició de l’èxit, sinó també i molt especialment, en la mesura en què una bona governança suposa sempre una major qualitat democràtica, augmenta la confiança ciutadana en les institucions i afavoreix la convivència i la creació de riquesa. 

Aquest projecte pretén ser una invitació a la reflexió sobre els reptes del present i les possibilitats de futur.

Barcelona DF

Barcelona Ciutat Global